Ban chấp hành và lãnh đạo

Danh sách Ban chấp hành và lãnh đạo

Hội KHKT Địa vật lý Việt Nam nhiệm kỳ IV (2016 – 2020)

(Tổng cộng 47 người)

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị công tác

Chức danh Hội

1

GS.TS Bùi Công Quế

Nguyên Viện trưởng Viện vật lý địa cầu

Chủ tịch

2

PGS.TS Hoàng Thái lan

Việt vật lý TP.Hồ Chí Minh

Phó chủ tịch

3

PGS.TS Hoàng Văn Quý

Nguyên viện trưởng, viện NCKH&TK dầu khí Biển, Vietsov Petro

Phó chủ tịch

4

TS Nguyễn Hồng Minh

Phó Viện trưởng, viện Dầu khí Việt Nam

Phó chủ tịch

5

TS Đỗ Huy Cường

Viện trưởng, viện Địa chất và Địa vật lý biển

Phó chủ tịch

6

TS Nguyễn Xuân Anh

Viện trưởng, viện Vật lý Địa cầu

Phó chủ tịch

7

ThS Lại Mạnh Giàu

Liên đoàn trưởng LĐ Vật lý địa chất

Phó chủ tịch

8

PGS. TS Nguyễn Như Trung

P. Viện Trưởng Viện Địa chất và Địa Vật lý biển

Tổng thư ký

9

TSKH Trương Minh

Nguyên Phó vụ trưởng tập đoàn DKQG

ủy viên thường vụ

10

PGS.TS Cao Đình Triều

Viện trưởng Viện Vật lý ứng dụng

ủy viên thường vụ

11

GS.TS Mai Thanh Tân

Nguyên phó hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất

ủy viên thường vụ

12

KS Nguyễn Tử Ánh

Nguyên giám đốc, xưởng máy ĐVL

ủy viên thường vụ

13

TS Nguyễn Ngọc Loan

Nguyên trưởng phòng cục ĐCKSVN

ủy viên thường vụ

14

TS Nguyễn Tuấn Phong

Cục Địa chất khoán sản

ủy viên thường vụ

15

TS Trần Bình Trọng

Vụ KHCN bộ TNMT

ủy viên thường vụ

16

TS Nguyễn Hồng Bàng

Nguyên trưởng phòng, Liên đoàn ĐCTV_ĐCCT Miền Nam

ủy viên BCH

17

ThS. Đặng Hoài Trung

Đại học KHTN, TP Hồ Chí Minh

ủy viên BCH

18

TS. Ngô Bá Bạt

Nguyên GĐ Công ty địa vật lý Fair Field

ủy viên BCH

19

ThS. Nguyễn Tiến Hóa

Trung tâm ĐVL, liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam

ủy viên BCH

20

TS Phan Tiến Viễn

Trưởng ban tìm kiếm thăm dò PVN

ủy viên BCH

21

TS Nguyễn Đức Anh

Trưởng phòng lưu trữ PVN

ủy viên BCH

22

TS Nguyễn Thanh Tùng

Phó giám đốc TTNCKSDK TDK viện DKVN

ủy viên BCH

23

TS Hồ Anh Tiến

CV Ban thăm dò PVEP

ủy viên BCH

24

TS Nguyễn Thu Huyền

Phó trưởng phòng ĐVL, TTNCKSDK TDK viện DKVN

ủy viên BCH

25

KS Phạm Xuân Sơn

Viện trưởng viện NCKH&TK dầu khí Biển, Vietsov Petro

ủy viên BCH

26

KS Nguyễn Lâm Anh

Phó viện trưởng viện NCKH&TK dầu khí Biển, Vietsov Petro

ủy viên BCH

27

KS Dương Văn Thắng

Giám đốc xí nghiệp ĐVL Giếng khoan

ủy viên BCH

28

KS Vũ Quang Trung

Nguyên đội trưởng đội điều tra khai thác xí nghiệp ĐVL Giếng khoan

ủy viên BCH

29

TS Lê Văn Dũng

Viện Vật lý địa cầu

ủy viên BCH

30

TS Trần Tuấn Dũng

P. Viện Trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý biển

ủy viên BCH

31

TS Phan Thiên Hương

Trưởng bộ môn ĐVL Đại học Mỏ - Địa chất

ủy viên BCH

32

TS Lê Huy Minh

Nguyên Phó Viện Trưởng Viện Vật lý địa cầu

ủy viên BCH

33

PGS. TS Vũ Đức Minh

Nguyên Phó hiệu trưởng trường Đại học KHTN Hà Nội

ủy viên BCH

34

PGS. TS Nguyễn Hồng Phương

Viện Vật lý địa cầu

ủy viên BCH

35

PGS. TS Võ Thanh Quỳnh

Tổ trưởng bộ môn VLĐC, Đại học KHTN Hà Nội

ủy viên BCH

36

PGS.TS Đinh Văn Toàn

Nguyên phó viện trưởng Viện Địa chất

ủy viên BCH

37

TS Đỗ Tử Trung

Phó GĐ Trung tâm Địa chất Khoáng sản Biển

ủy viên BCH

38

ThS Lê Phương Châm

Tổng công ty tài nguyên môi trường

ủy viên BCH

39

TS La Thanh Long

Vụ trưởng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

ủy viên BCH

40

TS Nguyễn Trường Lưu

P. Liên đoàn trưởng, Liên đoàn Vật lý địa chất

ủy viên BCH

41

TS Nguyễn Văn Nam

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

ủy viên BCH

42

TS Tăng Đình Nam

Trưởng phòng, Viện Địa chất và Khoáng sản

ủy viên BCH

43

KS Nguyễn Đức Nhượng

Liên đoàn Bản đồ Miền Bắc

ủy viên BCH

44

KS Nguyễn Văn Sửu

Liên đoàn Vật lý địa chất

ủy viên BCH

45

KS Nguyễn Văn Tú

Công ty TNHH 1 thành viên Địa chất Mỏ (VINACOMIN)

ủy viên BCH

46

ThS Phạm Văn Động

Giám đốc trung tâm phòng trừ mối, Bộ NN-PTNT

ủy viên BCH

47

ThS Bùi Công Núi

Công ty tư vấn XD điện

ủy viên BCH


 

Ban kiểm tra

Số TT

Họ và tên

Chức vụ/Đơn vị công tác

Chức danh Hội

1

TS Nguyễn ngọc Loan

Nguyên trưởng phòng, Cục ĐCKS VN

Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban kiểm tra

2

TS Lê Văn Dũng

Viện Vật Lý Địa Cầu

Ủy viên Ban chấp hành, Phó Ban kiểm tra

3

ThS Nguyễn Tiến Hóa

Trung tâm ĐVL, Liên đoàn Bản đồ địa chất Miền Nam

Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban kiểm tra

4

TS Nguyễn Thu Huyền

Phó trưởng phòng ĐVL, TTNCKSDK TDK viện DKVN

Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban kiểm tra

5

KS Vũ Quang Trung

Nguyên đội trưởng đội điều tra khai thác xí nghiệp ĐVL Giếng khoan

Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban kiểm tra

6

PGS. TS Võ Thanh Quỳnh

Đại học KHTN Hà Nội

Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban kiểm tra

7

TS Nguyễn Trường Lưu

 Liên đoàn Vật lý địa chất

Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban kiểm tra