[Bản đồ] Bản đồ đứt gẫy lãnh thổ Việt Nam và lân cận

[Bản đồ] Bản đồ địa động lực biển hiện đại lãnh thổ Việt Nam và kế cận

[Bản đồ] Bề dày vỏ trái đất lãnh thổ Việt Nam và kế cận

[Bản đồ] Vận tốc truyền sóng dọc (P) lãnh thổ Việt Nam và kế cận ở độ sâu 100km

[Bản đồ] Dị thường từ hàng không lãnh thổ Việt Nam và kế cận

[Bản đồ] Phân đới cấu trúc và phân loại vỏ lãnh thổ Việt Nam