[Bản đồ]Độ sâu mặt Môh lãnh thổ Việt nam và kế cận

[Bản đồ] Độ sâu mặt kết tinh lãnh thổ Việt Nam và kế cận

[Bản đồ]Trạng thái cân bằng đẳng tĩnh vỏ Trái đất lãnh thổ Việt Nam và kế cận

[Bản đồ]Bề dày vỏ kết tinh lãnh thổ Việt Nam và kế cận

[Bản đồ]Dị thường trọng lực vệ tinh lãnh thổ Việt nam và kế cận