Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ - Đưa khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển

Ngày 18-2, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ và Hội đồng Giải thưởng cấp nhà nước đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ cho 32 công trình. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự


- Lĩnh vực khoa học xã hội: 1- Một số vấn đề lý luận về xây dựng Đảng đối với một đảng cầm quyền lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng tác giả: Cố GS Đặng Xuân Kỳ, PGS-TS Nguyễn Thanh Tuấn, PGS-TS Trần Minh Trưởng; 2- Văn hóa Việt Nam: Truyền thống và hiện đại, bao gồm các công trình: Văn hóa Việt Nam - Tìm tòi và suy ngẫm, Việt Nam cái nhìn địa - văn hóa, Trên mảnh đất ngàn năm văn vật. Tác giả: Cố GS Trần Quốc Vượng; 3- Sự nghiệp văn học, báo chí Hồ Chí Minh và một số vấn đề lý luận, thực tiễn văn hóa, văn nghệ Việt Nam. Tác giả: GS Hà Minh Đức; 4- Nghiên cứu, phê bình văn học trung đại Việt Nam và ngữ văn Hán Nôm. Tác giả: GS Lê Trí Viễn; 5- Lý luận phê bình, phương pháp luận nghiên cứu văn học. Tác giả: GS-TSKH Bùi Văn Ba.

- Lĩnh vực khoa học tự nhiên: 1- Tìm kiếm, phát hiện và khai thác có hiệu quả các thân dầu trong đá móng granitoit trước Đệ Tam bể Cửu Long, thềm lục địa Việt Nam. Đồng tác giả: 49 người; 2- Động vật chí Việt Nam và Thực vật chí Việt Nam, Sách Đỏ và Danh lục Đỏ Việt Nam. Đồng tác giả: 45 người; 3- Thiên nhiên, lãnh thổ và các vùng địa lý Việt Nam. Tác giả: Cố PGS Lê Bá Thảo.

- Lĩnh vực khoa học kỹ thuật: 1- Ứng dụng 5 giải pháp khoa học công nghệ để chế tạo các loại thiết bị nâng hạ tại Việt Nam. Tác giả: Cử nhân Nguyễn Tăng Cường; 2- Nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ ngành Điện ảnh phục vụ kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và phục hồi kinh tế sau chiến tranh. Tác giả: PGS-TS Trần Quang Ngọc.

- Lĩnh vực khoa học nông nghiệp: Ngăn sông đập trụ đỡ và đập sà lan. Đồng tác giả: 6 người.

- Lĩnh vực khoa học y - dược: Nghiên cứu mô hình kết hợp quân dân y phục vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân trong thời kỳ đổi mới, gồm 11 công trình. Đồng tác giả: 8 người.