Điều khoản cuối cùng

Điều 19.HIỆU LỰC ĐIỀU LỆ

Ban điều lệ này gồm 7 chương, 19 điều có hiệu lực từ khi được Đại hội đải biểu toàn quốc Hội Địa vật lý Việt Nam thông qua và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Chỉ có Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Địa vật lý Việt Nam mới có quyền sửa đổi Điều lệ này.