SỬ DỤNG SÓNG ĐỊA CHẤN NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG ĐÀN HỒI PHI TUYẾN

 Tác giả: Trần Ngọc Toản

Mở đầu

   Trong  thăm dò dầu khí, các phương pháp địa vật lý( đặc biệt là phương pháp địa chấn và địa vật lý giếng khoan)  là công cụ chủ yếu để nghiên cứu cấu trúc lòng đất cùng các tham số đặc trưng  môi trường. Ngày nay các phương pháp địa vật lý được dùng kết hợp với nhau  cũng như kết hợp với các phương pháp địa chất, khoan v.v.. để sử dụng các thế mạnh của từng phương pháp riêng lẻ nhằm thu được nhiều thông tin về đối tượng nghiên cứu đã trở thành  phương thức chủ yếu , qua đó các phương pháp địa vật lý  không chỉ phục vụ cho tìm kiếm thăm dò mà còn phục vụ cho giai đoạn phát triển mỏ và khai thác mỏ.

 Về phương diện lý thuyết, các bài toán thuận trong địa vật lý  càng ngày càng chú trọng các  môi trường bất đồng nhất . Tuy nhiên vì những khó khăn về toán-lý khi nghiên cứu môi trường bất đồng nhất bất kỳ rất khó vượt qua, cho nên  người ta thường chấp nhận xem trong những không gian nhất định nào đó( một lớp, một tầng, một khu vực hẹp v.v…) là đồng nhất. Nói cách khác,về phương diện  toán- lý đó là những môi trường tuyến tính. Trong trường hợp khi bài toán thuận không giải được vì môi trường thực có tính phi tuyến  nổi trội thì phải nghiên cứu thông qua các mô hình vật lý và từ đó sử dụng nguyên lý tương tự để  nghiên cứu môi trường thực ngoài thực địa.

Tải bài báo này tại đây