CHIẾN LƯỢC PHÒNG TRÁNH VÀ GIẢM NHẸ HẬU QUẢ ĐỘNG ĐẤT, SÓNG THẦN Ở VIỆT NAM

CHIẾN LƯỢC PHÒNG TRÁNH VÀ GIẢM NHẸ HẬU QUẢĐỘNG ĐẤT, SÓNG THẦN Ở VIỆT NAM

Bùi công Quế-Viện Vật lý địa cầu

A STRATEGY FOR EARTHQUAKE AND TSUNAMI RESPONSEAND RISK REDUCTION IN VIETNAM

Bui Cong Que-Institute of Geophysics

Tóm tắt

Trên cơ sở tổng quan các kết quả điều tra đánh giá về độ nguy hiểm động đất và sóng thần ở Việt Nam và trên thế giới tác giả đề xuất một chiến lược phòng tránh và giảm nhẹ hậu quả động đất và sóng thần ở Việt Nam với cơ sở pháp lý là các quyết định của Chính phủ 264/ 2006/ QD-TTg ngày 16/11/2006và 78/2007/QD-TTg ngày 29/5/2007 ban hành “Quy chế báo tin động đất cảnh báo sóng thần” và “ Quy chế phòng chống động đất, sóng thần “. Nội dung của chiến lược bao gồm 5 quan điểm chỉ đạo và 3 mục tiêu chính nhằm giảm nhẹ hậu quả thiên tai phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội. Đã đề ra 6 nhiệm vụ cơ bản của chiến lược và 6 nhóm giải pháp cấp bách để thực hiện thành công các nhiệm vụ đặt ra. Trong phần tổ chức thực hiện đưa ra sự phân công trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan và địa phương trong việc chủ trì và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ và nội dung của chiến lược.

Abstract

In the base of reviewing the results of the earthquake, tsunami hazard assessment in Vietnam and in the world, there is recommended to build a strategy for earthquake and tsunami response and risk reduction in Vietnam with a legislation basic as Pri-minister decisions 264/2006/QD-TTg at November16, 2006 and 78/2007/QD-TTg at May29, 2007 promulgated “Regulation on earthquake information and tsunami warning” and “Regulation on earthquake and tsunami response”. The content of a strategy includes 5 leading points of view and 3 main objectives that lead to 6 major tasks and 6 groups of measures to realize the tasks of a strategy. In an implementation scheme there indicated a responsibilities of the ministries, institutions and localities to realize this strategy.

Tải bài báo này tại đây