VỀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP MẠNG NƠRON NHÂN TẠO TRONG DỰ BÁO TRUNG HẠN ĐỘNG ĐẤT Ở VIỆT NAM

Cao Đình Trọng*, Cao Đình triều**

Tóm tắt: Trong khuôn khổ bài báo này các tác giả bước đầu xây dựng thuật toán xử lý số liệu  đầu vào, lựa chọn mạng nơron và lựa chọn thời khoảng trong dự báo trung hạn động đất (ví dụ ở Tây Bắc Việt Nam). Kết quả nghiên cứu cho thấy:

                - Để áp dụng có hiệu quả bài toán mạng nơron trong nghiên cứu dự báo trung hạn động đất cần thiết phải: phân tích đánh giá số liệu đầu vào là danh mục động đất nhằm mục đích lựa chon khoảng độ dài và giá trị độ mạnh động đất trung bình nhỏ nhất phục vụ tính toán hàm Gutenberg-Richter và lựa chọn mạng thích hợp.

                -   Đối với khu vực Tây Bắc Việt Nam thì: Chỉ có danh mục động đất từ năm 1976 đến 2011 là khá đầy đủ và có thể sử dụng được trong dự báo trung hạn động đất bằng mạng rron; Giá trị độ mạnh động đất trung bình nhỏ nhất bằng 3,5; Mạng nơron FBP là mạng phù hợp nhất trong bài toán dự báo trung hạn động đất; khoảng dự báo động đất 5,0 – 6,0 là 3 năm và động đất 6,0 – 7,0 là 4 năm.

Tải bài báo này tại đây