HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI KHKT ĐỊA VẬT LÝ 2012

Ngày 18/3/2012 BCH hội đã họp tại trụ sở hội để kiểm điểm công tác Hội trong nhiệm kỳ  2006-2011  và xem xét phương hướng  nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ 2011-2015.

Hội nghị nhận định trong nhiệm kỳ qua, các chi hội đã triển khai các hoạt động một cách tích cực, tạo thành quy mô hoạt động rộng khắp của Hội trong toàn quốc. Hội đã củng cố và tăng cường tổ chức, đẩy mạnh hoạt động của các chi hội gồm: Chi hội Địa vật lý Dầu khí phía Bắc, Chi hội Địa vật lý Khoáng sản và Tài nguyên, Chi hội Địa vật lý công trình-Thủy văn-Môi trường và Chi hội Địa vật lý các trường và Viện nghiên cứu.

 Hoạt động của Hội  đã có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ, hài hòa với hoạt động của các Hội thành viên khác trong cả nước.

Về hoạt động Khoa học kỹ thuật, Hội đã chủ trì tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Địa vật lý toàn quốc lần thứ 5 của Hội tại Tp. Hồ Chí Minh năm 2007 và Hội thảo Địa vật lý Việt Nam-Hội nhập và phát triển tại Vũng Tầu năm 2009; Hội nghị quốc tế KHKT Địa Vật lý Việt Nam năm 2008 (VAG08)  7 - 9/11/2008 ;. Liên kết với Viện Vật lý Địa cầu tổ chức thành công Hội nghị Hội Địa chấn Châu Á lần thứ 8 (ASC2010) tại Hà Nội...

Về công tác tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện chức năng giám sát, thẩm định và phản biện của Hội,  hai ban chuyên môn là Ban Vật lý địa cầu và Ban Địa vật lý ứng dụng tiếp tục tổ chức cho các hội viên chuẩn bị các đề cương đề tài nghiên cứu KHCN để đăng ký thực hiện trong khuôn khổ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam.             

 Thực hiện chủ trương tăng cường hoạt động ứng dụng và triển khai các thành tựu Địa vật lý trong sản xuất và đời sống, Ban thường vụ Hội đã  họp bàn về chuyên đề thành lập các đơn vị ứng dụng triển khai trực thuộc Hội, tuy nhiên, do những khó khăn về nhiệm vụ, cho đến nay vẫn chưa xúc tiến được các thủ tục cần thiết để hình thành những đơn vị trực thuộc Hội chuyên làm công tác ứng dụng và triển khai.

 Nhìn chung hướng triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn thông qua Hội tuy đã được quan tâm đẩy mạnh nhưng vẫn chưa tương xướng với tiềm năng của Hội. Bằng chứng là các hợp đồng kinh tế còn ít, chưa tương xứng với lực lượng khoa học hiện có của Hội.

 Về thông tin  tuyên truyền, Hội duy trì xuất bản định kỳ Bản tin Địa cầu hai số mỗi năm.  Trong nhiệm kỳ qua Ban biên tập Địa cầu đã tổ chức phát hành được 08 số. Hội cũng đã xuất bản các giáo trình giáo dục phổ thông

 Về hợp tác quốc tế ,Hội KHKT ĐVL Việt Nam có quan hệ chặt chẽ với Hội Vật lý địa cầu và trắc địa quốc tế; là hội thành viên liên kết của các Hội Địa vật lý thăm dò Mỹ  SEG và hội Địa vật lý Châu Âu., Hội Địa vật lý Nhật Bản (SEGJ)

 Hội nghị đã thống nhất nhận định chung về công tác của Hội trong nhiệm kỳ qua là:

 - Đã củng cố và tăng cường phát triển tổ chức của Hội,  hợp tác trong toàn bộ Hội viên của Hội.

 - Đã đẩy mạnh hoạt động của Hội thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của Hội như đẩy mạnh và nâng cao các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoàn thành các đề tài nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực phục vụ kinh tế, tăng cường các hoạt động liên kết, ứng dụng các thành tựu KHCN vào thực tế sản xuất, phòng tránh và nhảm nhẹ thiên tai.

 -Đã phát huy tốt truyền thống và thế mạnh trong hướng tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHKT chuyên môn. hưởng ứng những hoạt động hội nhập phát triển hoặc phòng tránh thiên tai trên thế giới và trong khu vực.

 - Đã tích cực mở rộng và tăng cường quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với nhiều Hội ngành nghề và xã hội trên thế giới và trong khu vực, thực hiện và duy trì tốt vai trò Hội thành viên liên kết trong Hội Địa vật lý thăm dò Mỹ.

 Về những tồn tại:

 - Các hoạt động của Hội mới chỉ được chú trọng triển khai ở quy mô Hội, Các chi hội hoạt động còn yếu và rời rạc, trừ các Chi hội ở phía Nam,

 - Trong nhiệm kỳ qua sự phát triển Hội viên còn ít được chú ý.

 - Sự đóng góp của Hội cho Bản tin Địa cầu còn rất hạn chế, nhiều khi Bản tin không đủ bài và thông tin để xuất bản.

 - Hoạt động nghiên cứu, thực hiện các đề tài ứng dụng, triển khai mới chỉ tập trung vào 1-2 nhóm ở 1-2 đơn vị chính quyền, chưa tạo được một phong trào rộng khắp và ổn định trong cả nước và vẫn chưa phát huy hết tiềm năng của Hội về chuyên môn

 - Hoạt động hợp tác với các Hội, chưa tương xứng với tiềm lực và khả năng của Hội và yêu cầu của thực tế.

 - Hội vẫn chưa cho ra được những đơn vị trực thuộc chuyên làm công tác dịch vụ hoặc ứng dụng và triển khai, do đó vẫn chưa tạo ra được những đóng góp có ý nghĩa và có hiệu quả kinh tế cho xã hội và cho việc tăng cường quỹ hoạt động của Hội.

 Về phương hướng nhiệm vụ Hội trong nhiệm kỳ 1011-2015 hội nghị đã nhấn mạnh:

1-Tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức của hội:

 - Kiện toàn tổ chức, phân công công tác hợp lý trong nội bộ Ban chấp hành Hội; Phân công hợp lý trong lãnh đạo và Thường vụ, đảm bảo hoạt động thường xuyên, tích cực,  Kiện toàn đầu mối Ban chấp hành các Chi hội, đảm bảo tăng cường hoạt động ở các Chi hội,

 - Tăng cường phát triển Hội viên, đặc biệt là Hội viên trong sinh viên, có biện pháp tích cực để thu Hội phí phục vụ các hoạt động ở quy mô Hội và Chi hội.

 - Xúc tiến thành lập một số đơn vị chuyên hoạt động ứng dụng và triển khai.

 2 Tiếp tục phát huy năng lực và truyền thống của hội

 - Đẩy mạnh và mở rộng phạm vi đăng ký thực hiện các đề tài nghiên cứu, ứng dụng và triển khai trong hệ thống Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam.

- Đẩy mạnh hoạt động phản biện xã hội,

 - Đẩy mạnh và quy hoạch các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức của Hội với quy mô sâu rộng và hiệu quả hơn.

 - Mở rông và tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức, các Hội ở trong nước và quốc tế..

 - Tạo những điều kiện tốt để động viên và phát huy đóng góp của các Hội viên đã nghỉ hưu cho các hoạt động của Hội, .