Laboratory Geodynamics

 

1. The year of foundation: 1997

 

2. Research Objects:

                - To study the deep structure and Dynamic regime of the crutal of the Earth.

                - To study the tress field and crustal deformation of the earth.

                - to study seismicity pontential of Vietnam territory and vicinity region, Earthquake prediction and maximum earthquakes research based on the the geological – geophysical data.

 

3. Scientific members:

                - Dr. Le Van Dung, head of the Laboratory

- Associate Professor Cao Dinh Trieu

                - MSc Pham Nam Hung

                - MSc Mai Xuan Bach

                - MSc Thai Anh Tuan

                - BS Bui Anh Nam

 

4. Ongoing Projects of study:

1. ‘’Study the lithosphere of Vietnam territory based on Tomography and gravity data’’. The Bilateral cooperation project between ViÖt Nam and Ucrain for the period 2007-2008.

2. ‘’The prognosis of strong Earthquakes in South-East Asia may be create Tsunamis with serious consequence to shoreline, islands and mainland of Vietnam territory’’ The Bilateral cooperation project between Viit Nam and Italy for the period 2006-2008.

                3. Apply gravity method in case of studying shallow geological bodies in Vietnam

                4. Investigatioon of paleo-earthquake and paloe-Tsunami in Vietnam territory

                5. Studying the crustal deformation.

 

5. Some significant results in recent years:

1.                   Cao Dinh Trieu, 2000. Gravity and gravimetric prospecting. Publish house Science and Technology. Hanoi, pp 270.

2.                   Cao Dinh Trieu, Pham Huy Long, 2002. Faulting tectonic of Vietnam territory. Publish house Science and Technology. Hanoi, pp 210.

3.                   Cao Dinh Trieu, 2005. Geophysical fields and lithosphere structure of Vietnam territory. Publish house Science and Technology. Hanoi, pp 330.

4.                   Cao Dinh Trieu, Nguyen Dinh Xuyen, Nguyen Hong Phuong, Nguyen Thanh Tung, 2006. Seismic Hazard of Tay Bac - Vietnam territory. Publish house Science and Technology. Hanoi, pp 216.

5.                   Cao Dinh Trieu, 2008. Natural Earthquake and Tsunami Catastrophe. Publish house Science and Technology. Hanoi, pp 156.

6.                   Cao Dinh Trieu, 2008. Earthquake. Publish house Science and Technology. Hanoi, pp 312.

7.                   Cao Dinh Trieu, 2010. Seismic Activity in Vietnam. Publish house Science and Technology. Hanoi, pp 304.

8.                   Cao Dinh Trieu, 2010. Seismic Hazards in Vietnam, Science and Technics Publishing House, Hanoi, pp 182.

 

 

6. International Cooperation:

1. In colosed- cooperation with Trieste University and The abdus salam International centre for theoretical physics (ICTP) – Italy for:

-The prognosis of strong Earthquakes in South-East Asia may be create Tsunamis with serious consequence to shoreline, islands and mainland of Vietnam territory.

- Applying the Neo-deterministric method in seismic hazard assessment of Vietnam territory.

- Studying of midle-earthquakes prediction in Vietnam and vicinity region.

 

2. In cooperation with Kiev Institute of Geophysics (Ukraine) for:

- Studying the Seismic Tomography manti of Southeast Asia.

- The 3D gravity modal and the case study in lithosphere of Vietnam territory.

               

3. In cooperation with Wuhan Institute of Seismology (China Earthquakes Administration) for:

                                - Studying crustal deformation of Vietnam territory.

                                - Studying modern-geodynamic of Vietnam territory.

 

4. in cooperation with Institute of the earth of Moscow, Russia for:

                                - Studying paleo-tsunami of Vietnam territory.

                                - Studying paleo-earthquakes of Vietnam territory.

 

7. Scientific Software for data analysis and processing:

                7.1. For gravity and geomagnetic data: 

1. Software OASYS Montaj, V 4.3

                - Program GM-SYS

2. Program Potential Field (USA)

                - psdmag:   pseudo-magnetic transformation

                - psdgrv:    pseudo-gravity transformation

                - redpol:     reduction of magnetic to the north pole

                - upcont:    upward continuation

                - dncont:   downward continuation

                ...

3. Software Coscad 8.0, Coscad 3D (Russian Federation)

4. Program 3-D Gravity Modeling (Ukraine)

 

7.1. For seismic and geodynamic analysis: 

 1. Software of Intermediate-term earthquake prediction

                - Program CN, M8

2. Software of tsunami hazard assessment

                - Program Tsu01md.exe; Tsu2d01md.exe

3. Software of Micro seismic zoning  

                 - Program GNDT

4.  Program Coulomb 3.0

                Coulomb 3.0 is designed to investigate Coulomb stress changes on mapped faults and earthquake nodal planes.


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng nghiên cứu địa động lực và cấu trúc bên trong Trái đất,

Gọi tắt là phòng ĐỊA ĐỘNG LỰC

                                                              

 1. Năm thành lập: Năm 1997

 2. Phòng Địa động lực và Cấu trúc bên trong Trái đất có nhiệm vụ:

                - Nghiên cứu cấu trúc sâu và địa động lực vỏ trái đất.

                - Nghiên cứu trường ứng suất và biến dạng vỏ trái đất.

                - Nghiên cứu điều kiện phát sinh động đất lãnh thổ Việt Nam và kế cận và dự báo khu vực phát sinh động đất mạnh trên cơ sở tài liệu địa chất - địa vật lý.

 3. Thực trạng nhân lực hiện nay:

                - PGS TS Cao Đình Triều, nghiên cứu viên cao cấp, trưởng phòng;

                - TS Lê Văn Dũng;

                - ThS Phạm Nam Hưng;

                - Ths Mai Xuân Bách;

                - Ths Thái Anh Tuấn;

                - KS Bùi Anh Nam;

                - KTV Nguyễn Văn Hưng (trạm biến dạng Hoà Bình).

 4. Một số đề tài đang chủ trì:

1. Nghiên cứu cấu trúc thạch quyển lãnh thổ Việt nam theo tài liệu Tomography và trọng lực. Đề tài hợp tác khoa học giữa Việt Nam và Ucrain (2007-2008)

2. Nghị định thư Việt Nam – Italy 2006-2008 về nghiên cứu dự báo động đất mạnh có nguy cơ gây sóng thần ảnh hưởng đến bờ biển và hải đảo Việt nam.

                3. Ứng dụng phương pháp trọng lực trong nghiên cứu cấu trúc địa chất nông ở Việt nam.

                4. Nghiên cứu cổ động đất và cổ sóng thần lãnh thổ Việt Nam.

                5. Nghiên cứu biến dạng vỏ Trái đất.

 5. Một số kết quả đặc trưng trong những năm gần đây :

                1. Trọng lùc và phương pháp thăm dò trọng lùc. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 276 trang.

                2.  Kiến tạo đứt gãy lãnh thổ Việt Nam.  Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 208 trang.

                3. Trường Địa vật lý và cấu trúc thạch quyển lãnh thổ Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 330 trang.

                4. Tai biến động đất các tỉnh Tây Bắc Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 216 trang.

 6. Hợp tác quốc tế:

1. Hợp tác chặt chẽ với Đại học Tổng hợp Trieste và Trung tâm Vật lý lý thuyết Trieste (Cộng hoà Italy) về:

- Nghiên cứu dự báo động đất mạnh có nguy cơ gây sóng thần ảnh hưởng đến bờ biển và hải đảo Việt nam.

- Bài toán tất định mới trong đánh giá tai biến động đất lãnh thổ Việt nam.

- Nghiên cứu dự báo trung hạn động đất lãnh thổ Việt nam và kế cận.

2. Hợp tác khoa học với Viện Vật lý Địa cầu Kiev về:

- Nghiên cứu cắt lớp sóng địa chấn (Seismic Tomography) manti Đông Nam Châu Á.

- Bài toán trọng lực 3D trong nghiên cứu thạch quyển Việt Nam.

                3. Hợp tác với Viện Địa chấn Vũ Hán (Cục Địa chấn Trung Quốc) về:

                                - Nghiên cứu biến dạng vỏ Trái đất lãnh thổ Việt Nam.

                                - Nghiên cứu Địa động lực hiện đại lãnh thổ Việt Nam.

                4. Hợp tác với Viện Vật lý Trái đất Moscơva về :

                                - Nghiên cứu cổ Sóng thần lãnh thổ Việt Nam.

                                - Nghiên cứu cổ Động đất lãnh thổ Việt Nam.